کارگاه صادرات مواد غذایی به روسیه

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

جناب آقای برات آچیلوف
تاجر و صادرکننده مواد غذایی در مسکو
برگزارکننده کارگاه:
مجله واردات و صادرات