منابع درآمدی اتاق بازرگانی

 

قسمت اول قسمت دوم

جناب آقای ساسان خدایی
برگزارکننده: مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
۲۵ خرداد ۱۳۹۸