کارگاه تجارت در کشور آلمان

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

مهندس بهزاد بوذری تماس
مشاور مالی و تجاری (ساکن شهر اِسن - آلمان)
برگزارکننده کارگاه:
مجله واردات و صادرات