توسعه تجارت با انگلستان؛ موانع و راهکارها

 

جناب آقای حامد ساده تماس
وکیل رسمی و مشاور حقوق بین‌الملل (ساکن انگلستان)
مدیر و بنیانگذار موسسه حقوقی نگرش نو (MVCG لندن)

٣ شهریور ۱۳۹۹