صادرات صنعت ساختمان و انبوه‌سازی به عراق

 

پیوست۱

سمینار ظرفیتهای صادراتی صنعت ساختمان به عراق
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۸