صادرات صنعت ساختمان و انبوه‌سازی به افغانستان

 

پیوست۱

سمینار ظرفیتهای صادراتی صنعت ساختمان به افغانستان
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی خراسان رضوی
۲۲ آبان ۱۳۹۸