چگونه ایده کسب و کارمان را ارزیابی کنیم؟

 

پیوست۱

مهندس امید طلوع
برگزارکننده: مرکز مهارتهای پیشرفته ارم (مشهد)
۲۳ مهر ۱۳۹۸