چالشهای صنعت فرش ایران و نقش تحول دیجیتال

 

پیوست۱

نقش تحول دیجیتال در مواجهه با چالشهای صنعت فرش ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
٤ مهر ۱۳۹۸