آشنایی با صندوق ضمانت صادرات

 

همایشی به همت مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
محل برگزاری: سازمان صمت خراسان رضوی
٧ آذر ١٣٩٧