امتیازگیری اقتصادی از اروپا در دوره بایدن

 

مهندس بهزاد بوذری تماس
مشاور مالی و تجاری (ساکن شهر اِسن - آلمان)

گفتگوی اختصاصی با مجله واردات و صادرات

٢٣ آذر ١٣٩٩