مقدمه‌ای بر سامانه جامع امورگمرک

 

استاد حبیب الله نجاتی زاده
کارگاه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد فرامرزی
برگزارکننده: مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۸