صادرات با محوریت طراحی بوم کسب و کار

 

پیوست۱

دکتر احمد شعرباف
مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار
۹ مهر ۱۳۹۸