ویژگیها و فرصتهای ورود به بازار آلمان

 

گردآوری و نگارش: علی باسره
گوینده: شیوا زمانی

کاری از مجله واردات و صادرات