۷ مرحله در فرایند تحقیقات بازاریابی

 

گردآوری و نگارش: علی باسره
گوینده: پریسا صبّاغ

کاری از مجله واردات و صادرات