تجارت در کشور آلمان  

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

مهندس بهزاد بوذری

مشاور مالی و تجاری (ساکن شهر اِسن - آلمان)

برگزاری کارگاه توسط مجله واردات و صادرات

۲ آذر ۱۳۹۷