import-export.TV

×

 

تجارت با کشور تونس

آقای مجید قربانی فراز

رایزن بازرگانی ایران در کشور تونس

برگزارکننده: سازمان صمت خراسان رضوی

۱۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

import-export.TV

تماس با ما