شناخت بازار پاکستان و ظرفیت‌های صادراتی آن

 

جناب آقای محمد حاجی آقازاده
رئیس کمیسیون اقتصادی و تسهیل صادرات اتاق مشترک ایران و پاکستان
۱۷ مهر ١۴٠٠