نردبان؛ حمایت اصولی از تولیدات داخلی

 

درباره کتاب Kicking Away The Ladder
نوشته پروفسور ها جون چانگ،
استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج