قراردادهای جوینت ونچر و انواع آن

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

دکتر حسین قربانیان
استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
وبیناری از
کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
١۴ مهر ۱۴٠٠