import-export.TV

×

×

بازاریابی نوآورانه و خلّاق با تمرکز بر کیفیت

مهندس بهاره بهادری

مشاور تجاری و بازاریابی (ساکن آلمان)

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۴ خرداد ۱۳۹۹

 

 

import-export.TV

تماس با ما