آشنایی با بازار سوریه و نحوه ورود به آن

مهندس هوشنگ عباسی

مشاور بازرگانی و توسعه بازار در سوریه

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹