import-export.TV

×

اهمیت و ویژگیهای تجارت با تاجیکستان

آقای اکبر قهرمانی خواه

بازرگان و مشاور تجارت با جمهوری تاجیکستان

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

 

 

import-export.TV

تماس با ما