اهمیت و ویژگیهای تجارت با جمهوری تاجیکستان

 

جناب آقای اکبر قهرمانی خواه
بازرگان و مشاور تجارت با جمهوری تاجیکستان
وبیناری از کانال تلگرام مجله واردات و صادرات
۲۲ فروردین ۱۳۹۹