import-export.TV

×

آنچه باید درباره تجارت با روسیه بدانید

دکتر محمدرضا داوودی

مشاور سرمایهگذاری و تجارت در روسیه

وبیناری از کانال مجله واردات و صادرات

۴ تیر ۱۳۹۶

 

 

import-export.TV

تماس با ما