چالشهای صنعت فرش ایران و نقش تحول دیجیتال

 

پیوست۱

نقش تحول دیجیتال در مواجهه با چالشهای صنعت فرش ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
٤ مهر ۱۳۹۸

 

 

فیلم

 

 

کلیپ

 

 

مستند

 

 

مصاحبه

 

 

همایش

 

 

وبینار

 

 

کلاس

 

 

کتاب صوتی