توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب و کار

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم

ششمین همایش ملی توسعه پایدار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
۲۱ و ۲۲ آذر ۱۳۹۷