import-export.TV

×

ویژگیها و فرصتهای ورود به بازار آلمان

گردآوری و نگارش: علی باسره

گوینده: شیوا زمانی

کاری از مجله واردات و صادرات

 

 

import-export.TV

تماس با ما