گفتگو با کارآفرینان و بازرگانان موفق

مهندس مرضیه سنوئی

مدیر عامل شرکت اکسیر گل سرخ

سخنرانی در کمیسیون بانوان خانه صمت خراسان رضوی

۷ دی ۱۳۹۸