راهکارهای ورود به بازار ویتنام

آقای روح الله سجادی

نماینده انجمن دوستی ایران و ویتنام (ساکن ویتنام)

گفتگوی اختصاصی با وبسایت مجله واردات و صادرات

۴ مهر ۱۳۹۸