خدمات و وظایف سازمان صمت

آقای محمدعلی امیرفخریان

رئیس اداره بازرگانی خارجی - صمت خراسان رضوی

گفتگوی اختصاصی با وبسایت مجله واردات و صادرات

٨ اردیبهشت ۱۳۹۸