منابع درآمدی اتاق بازرگانی  

قسمت اول قسمت دوم

آقای ساسان خدایی

دوره آموزشی مدیریت صادرات و واردات

مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی

۲۵ خرداد ۱۳۹۸